torsdag, juli 16, 2015

Toppjurist vil ha dette med i Grunnloven: Det samiske folk er landets urfolk

http://j.mp/1CJuaOz

Grunnloven må vedtas på samisk av Stortinget, mener Carsten Smith.
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Om Grunnloven også vedtas på samisk, så er det følgelig et kraftfullt uttrykk for en Grunnlov tilpasset en viktig del av demokrati- og samfunnsutviklingen, skriver professor Carsten Smith.

Smith som var høyesterettsjustitiarius mellom 1991 og 2002 og leder av Samerettsutvalget på 1980-tallet, har på oppdrag fra sametingspresidenten utarbeidet en juridisk betenkning med forslag til endret ordlyd av Grunnlovens paragraf 108. Samtidig har han vurdert om Grunnloven kan og bør vedtas på samisk.

Toppjuristen mener det er sterke hensyn som taler avgjørende for at Stortinget vedtar Grunnloven på samisk. Han sier dette er et politisk spørsmål og ikke et rettslig spørsmål.

– Det er ingen rettslig hindring for at Stortinget kan vedta Grunnloven på samisk, og neppe heller noe rettslig påbud om at Stortinget skal gjøre det, skriver Smith.

Han viser til at paragraf 108 slår fast at det «påligger statens myndigheter å legge til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og samfunnsliv.»

Dán čállá juornalista Eilif Isaksen NRK Sápmi ođas neahtasiiddus...

via reddit http://j.mp/1HRx4wt